strain gauge - מד עיבור

רכבים, מטוסים, גשרים, מבנים, מכונות ורכיבים רבים נוספים, בנויים בעיצוב וחומרים העמידים לתנאי הפעלה ותנאי שטח משתנים.

כיום, בכל תכנון של מטוס, רכבת, או רכב חדשים, המבנה מתוכנן להיות קל וצר ככל האפשר, למטרות חיסכון ויעילות אנרגטית. אולם אמצעי חיסכון אלו עלולים לפגוע בבטיחות המוצרים, אלא אם כן מושגת כמות מספקת של חוזק מבני הנדרש כדי לשמור על שלמות כלי הרכב.
מצד שני כאשר רק העמידות והחוזק נלקחים בחשבון, משקל המוצר גדל, החסכון והיעילות האנרגטית שלו יורדת.
משום כך חשוב לשמור על איזון מתמיד בין בטיחות ליעילות וחיסכון בכל תכנון של מבנה.

כדי לשמור על איזון עדין זה, חשוב במיוחד לדעת מהו הלחץ המופעל על כל אחד מהחומרים בחלקי המבנה.
מאחר וכיום אין אף טכנולוגיה המאפשרת מדידה ישירה של הלחץ הפנימי של החומר, נימדד מתח פני השטח באמצעות מד עיבור - strain gauge, ומהנתונים האלו ניתן להסיק לגבי המתח הפנימי של החומר.
נתונים אלו הכרחיים על מנת להבטיח שהמוצר יהיה בעל חוזק מיבני הנידרש כדי לעמוד במתחים המופעלים עליו, לשם שמירה על בטיחות המשתמשים והסביבה.

 

מד מעוות
Visualization of the working concept behind the strain gauge on a beam under exaggerated bending